OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w  Barlinku z dnia 30 października 2019r.  w sprawie Statutu Sołectwa Płonna w Gminie Barlinek (Dz.U. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6048)  powiadamiam mieszkańców Sołectwa Płonno  o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. /PONIEDZIAŁEK/, o godz. 17:00 , w Świetlicy Wiejskiej w Płonnie (Płonno 29D) w celu przeprowadzenia wyborów na stanowisko Sołtysa Sołectwa Płonno i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno w Gminie Barlinek.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1.Otwarcie spotkania - odczytanie porządku, przyjęcie porządku zebrania, wybór protokólanta zebrania -głosowanie jawne,

  1. Przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Sołtysa Sołectwa Płonno - głosowanie jawne
  2. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Sołtysa Sołectwa Płonno oraz członków Rady Sołeckiej – co najmniej 3 osoby - głosowanie jawne
  3. Wybór Sołtysa - głosowanie tajne
  4. Przyjęcie uchwał w sprawie rezygnacji członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Sołeckiej Sołectwa Płonno- głosowanie jawne
  6. Wybór. - głosowanie tajne
  7. Zakończenie zebrania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Barlinka